Àrees de recerca

Aquesta línia de recerca és la més consolidada del Grup de Recerca en Periodisme i es troba clarament en vies dʼinternacionalització, amb una trajectòria de dos projectes competitius: “Ética y excelencia informativa. La deontología periodística frente a las expectativas de los ciudadanos” —finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. SEJ-2006-05631-C05)—, i “Transparencia y Rendimiento de Cuentas en la Información Periodística” —subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. CSO2012-39138)—. 

Aquesta línia de recerca ha desenvolupat ja un cert recorregut en una doble direcció. Dʼuna banda, els dos projectes de Plan Nacional I+D+I sobre el paper de la premsa a la Transició espanyola: “Noticias Internacionales de España: la Transición (1975-1978). Tratamiento informativo y percepción exterior de la política española en la prensa internacional" —finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (ref. CSO2009-09655)—, i “El papel de la prensa diaria en la transición democràtica. Cobertura informativa y comportamiento político de periódicos y periodistas” —subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. CSO2012-36774)—, als quals seguirà la proposta d'un tercer projecte en la propera convocatòria ministerial.

La línia de recerca sobre Integració de Redaccions està estretament vinculada a la docència que sʼimparteix al Grau en Periodisme i alhora al projecte europeu “Integrated Journalism in Europe - IJIE", corresponent a la convocatòria Lifelong Learning - Erasmus de la Comissió Europea (Ref. 528057-LLP-1-2012-1-ES-ERASMUS-FEXI). Aquest projecte es centra en la convergència de redaccions en els mitjans de comunicació i està orientat a cercar nous procediments per formar professionals en les competències necessàries per exercir la seva activitat en els mitjans de comunicació actuals.

Fins ara, la recerca sobre periodisme a internet, o ciberperiodisme, sʼha centrat —bàsicament fent servir mètodes etnogràfics— sobretot en tres vessants: catalogació de cibermitjans, anàlisi del missatge des de diferents vessants (anàlisi de contigut, narratologia, anàlisi dels mites a les notícies, disseny gràfic i altres elements paratextuals i estilístics, entre dʼaltres), i anàlisi de la producció periodística a Internet.