Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis del mensaje

Investigadors

Finançament

Nº de referència

CSO2009-13713-C05-04

Durada

2010-2012

L'objectiu del projecte fou conèixer com és fan les notícies a internet. Per això, es van fer servir dos tipus de metodologies: anàlisi del discurs (o de continguts) i etnografia. A dins del primer grup, s'inclouen mètodes com a: pragmaestilística, narratologia, anàlisi de continguts (temes), anàlisi d'elements multimèdia, anàlisi de interactivitat i anàlisi de llenguatge hipertextual. A dins del segon grup: entrevistes semiestructurades i observació no participant, fonamentalment.